Create a Customized Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na míru

This template was prepared by: Mgr. Jaroslav Zeman, Spring Walk advokátni kancelář

Instructions

  • Použijte, pokud si potřebujete zajistit právo v budoucnu koupit nebo prodat nemovitosti, auta nebo jiné věci. Obsahuje i vzor samotné Kupní smlouvy.

Smlouva o budoucí kupní smlouvě

TATO SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Budoucím prodávajícím je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Budoucí prodávající“)
a
Budoucím kupujícím je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Budoucí kupující“)
( Budoucí prodávající a Budoucí kupující dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Je uzavření Kupní smlouvy vázáno na splnění podmínky?
1
Definice
1.1
V této Smlouvě
Podmínka“ znamená popis podmínky;
Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu, jejíž text tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.
Kdo má právo vyzvat k uzavření Kupní smlouvy?
2
Předmět smlouvy
2.1
Budoucí kupující má právo písemně vyzvat Budoucího prodávajícího k uzavření Kupní smlouvy ve lhůtě počet dnů kalendářních dnů ode dne, kdy se Budoucí kupující dozví o splnění Podmínky.
2.2
Lhůta pro výzvu se považuje za zachovanou, bude-li výzva předána nejpozději poslední den lhůty přepravci (držiteli poštovní licence) k doručení.
2.3
Budoucí Prodávající je povinen vyhovět výzvě Budoucího kupujícího podle odst. 2.1 této Smlouvy, dostavit se ve stanoveném termínu k uzavření Kupní smlouvy a Kupní smlouvu uzavřít.
3
Další práva a povinnosti
3.1
Budoucí Prodávající je povinen po dobu trvání účinnosti této Smlouvy Věc, jež je předmětem převodu podle Kupní smlouvy, nepřevádět na třetí osoby ani ji nezatěžovat žádným právem ve prospěch třetích osob, zejména zástavním právem či jiným obdobným právem ve prospěch třetích osob.
3.2
Výzva podle odst. 2.1 této Smlouvy bude učiněna písemně a musí být doručena na adresu dané Smluvní strany, která je uvedena výše v této Smlouvě.
3.3
Smluvní strany ujednávají, že místo, termín a čas uzavření Kupní smlouvy bude určen ve výzvě učiněné podle odst. 2.1 této Smlouvy.
3.4
Smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při plnění této Smlouvy, zejména při uzavírání Kupní smlouvy.
4
Zánik Smlouvy
4.1
V případě, že Podmínka nebude splněna nejpozději do , mají obě Smluvní strany právo od této Smlouvy odstoupit.
4.2
V případě, že marně uplyne lhůta pro výzvu uvedená v odst. 2.1 této Smlouvy, zaniká následujícím dnem tato Smlouva.
5
Smluvní pokuta
5.1
V případě, že se Budoucí Prodávající i přes řádně doručenou výzvu nedostaví k uzavření Kupní smlouvy v místě a čase podle odst. 3.3 této Smlouvy a/nebo se dostaví, avšak neuzavře s Budoucím kupujícím Kupní smlouvu, zavazuje se Budoucí prodávající zaplatit Budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši % z Kupní ceny podle Kupní smlouvy za každý den prodlení až do uzavření Kupní smlouvy.
6
Vyšší moc
6.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
6.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
6.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
7
Rozhodné právo
7.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 1785 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
8
Závěrečná ustanovení
8.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
8.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
8.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
8.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
8.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
8.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
8.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
8.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V dne
_____________________________________
_____
V dne
_____________________________________
_____

Příloha č. 1 - Vzor kupní smlouvy

VZOR KUPNÍ SMLOUVY:
Jméno: _____
Datum narození: _____
Rodné číslo: _____
Trvalé bydliště: _____
(dále společně jako „Prodávající“)
a
Jméno: _____
Datum narození: _____
Rodné číslo: _____
Trvalé bydliště: _____
(dále společně jako „Kupující“)
(Prodávající a Kupující dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Chci převést
1
Definice
Chci převést
Jakou nemovitost chci převést?
V této Smlouvě „Věc“ znamená
číslo o výměře m2, nacházející se v podlaží budovy (dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č. (dále jako „Pozemek“)
a spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti ,
a spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti , přidat parcelu
přičemž uvedené nemovitosti leží v katastrálním území , obec .
Věc je zapsána na listu vlastnictví č. , v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro , Katastrální pracoviště .
2
Prohlášení
2.1
Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Věci.
2.2
Prodávající prohlašuje, že Věc není zatížena žádnými právy třetích osob, zejména na Věci nevázne žádné zástavní právo.
2.3
Kupující prohlašuje, že si Věc řádně prohlédl a seznámil se se stavem Věci před uzavřením této Smlouvy.
3
Předmět Smlouvy
3.1
Prodávající tímto prodává Kupujícímu Věc včetně všech součástí a příslušenství a Kupující přijímá Věc do svého výlučného vlastnictví a zavazuje se zaplatit Prodávajícímu za Věc Kupní cenu.
4
Předání věci
4.1
Prodávající je povinen předat Věc Kupujícímu .
4.2
Předání a převzetí Věci stvrzují Smluvní strany podpisem této Smlouvy.
5
Přechod nebezpečí škody
5.1
Nebezpečí škody na Věci přechází z Prodávajícího na Kupujícího momentem .
6
Katastr nemovitostí
6.1
Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že vlastnické právo k Věci vzniká až vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad.
6.2
Návrh na vklad vlastnického práva k Věci ve prospěch Kupujícího podá u příslušného katastrálního úřadu neprodleně po uzavření této Smlouvy a Kupující je povinen k tomuto účelu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména podepsat návrh na vklad.
6.3
V případě, že příslušný katastrální úřad zamítne předmětný návrh na vklad, Smluvní strany se zavazují znovu uzavřít tuto Smlouvu nebo její dodatek či jakýkoliv jiný dokument tak, aby podmínky či požadavky katastrálního úřadu byly k zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí splněny.
7
Poplatky
7.1
Správní poplatek katastrálního úřadu v souvislosti s převodem Věci je povinen zaplatit .
8
Odstoupení od Smlouvy
8.1
Kupující má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv prohlášení Prodávajícího uvedené v článku 2 této Smlouvy ukáže jako nepravdivé.
8.2
Odstoupení od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
9
Vady Věci
9.1
Kupující je povinen Věc řádně prohlédnout a sdělit Prodávajícímu vady Věci a pokud tak neučiní, platí, že Věc nemá žádné zjevné vady.
9.2
Za sdělení vad se považuje i uvedení těchto vad v předávacím protokolu.
9.3
Je-li vada Věci nepodstatným porušením této Smlouvy, odstraní Prodávající vady Věci ve lhůtě počet dnů dní od předání vadné Věci.
9.4
Pokud Prodávající neodstraní vady ve výše uvedené lhůtě, má Kupující právo odstranit vady, a to i prostřednictvím třetí osoby, na náklady Prodávajícího, které se Prodávající tímto zavazuje uhradit Kupujícímu.
9.5
Je-li vada Věci podstatným porušením této Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady dodáním nové Věci bez vady nebo dodáním chybějící Věci nebo na odstranění vady opravou Věci nebo na přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo odstoupit od této Smlouvy. Pokud Kupující nesdělí Prodávajícímu, jaké právo zvolil, bez zbytečného odkladu po vytknutí vad u Prodávajícího, má Kupující práva, jako by se jednalo o nepodstatné porušení této Smlouvy.
Prodávající má odpovídat za škodu
10
Odpovědnost za škodu
10.1
Prodávající plně odpovídá Kupujícímu za jakoukoliv škodu způsobenou Prodávajícím Kupujícímu jakýmkoliv porušením povinnosti Prodávajícího uvedené v této Smlouvě. Prodávající odpovídá Kupujícímu za jakoukoliv škodu způsobenou Prodávajícím Kupujícímu jakýmkoliv porušením povinnosti Prodávajícího uvedené v této Smlouvě.
11
Kupní cena
11.1
Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu za Věc částku + slovy (dále jako „Kupní cena“).
Kupní cena má být zaplacena
12
Platební podmínky
12.1
Kupující se zavazuje zaplatit Kupní cenu nebo jakoukoliv její část na výše uvedené adrese .
12.2
Kupní cena je splatná .
12.3
O zaplacení Kupní ceny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Kupní ceny.
13
Smluvní pokuta
13.1
V případě, že se Kupující dostane do prodlení se zaplacením Kupní ceny nebo její části podle článku 12 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Kupní ceny.
13.2
V případě, že se Prodávající dostane do prodlení s předáním Věci podle odst. 4.1 této Smlouvy, zavazuje se Kupujícímu poskytnout slevu z Kupní ceny ve výši % z Kupní ceny za každý den prodlení až do předání Věci.
14
Vyšší moc
14.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
14.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
14.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
15
Rozhodné právo
15.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2079 násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
16
Závěrečná ustanovení
16.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
16.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
16.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
16.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
16.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis této Smlouvy je určen pro příslušný katastr nemovitostí.
16.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
16.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
16.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
PODPIS PŘÍLOHY SMLOUVY O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ (nikoli Kupní smlouvy samotné):
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Mgr. Jaroslav Zeman | Spring Walk advokátni kancelář
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.