Create a Customized Smlouvu o vytvoření autorského díla spoluautory

This template was prepared by: Mgr. Jiří Vopička, Mgr. Jiří Vopička, advokát

Instructions

V návaznosti na tuto smlouvu mohou spoluautoři využít Licenční smlouvu v aplikaci Legito k tomu, aby umožnili nakládat s dílem třetí osobě nebo některému ze spoluautorů.

Smlouva o vytvoření autorského díla spoluautory

Kolik má dílo Spoluautorů?
Add Comment
Cancel
Autorským dílem je
Add Comment
Cancel
TATO SMLOUVA O VYTVOŘENÍ AUTORSKÉHO DÍLA SPOLUAUTORY (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Autor A je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Autor A“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Autor B je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Autor B“)
Add Comment
Cancel
( Autor A , Autor B dále též společně jako „Spoluautoři“ a každý jednotlivě jako „Spoluautor“)
Add Comment
Cancel
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Add Comment
Cancel
Předmět Smlouvy
Add Comment
Cancel
Předmětem této Smlouvy je zejména vzájemná úprava práv a povinností Spoluautorů, a to jak mezi nimi samotnými, tak navenek, v souvislosti s vytvořeným společným autorským dílem Spoluautorů specifikovaným níže (dále jako „autorské dílo“).
Add Comment
Cancel
Dílo dle odstavce 1.1 je dílem autorským ve smyslu autorského zákona.
Add Comment
Cancel
Autorské dílo
Add Comment
Cancel
Autorským dílem ve smyslu článku 1 této Smlouvy se rozumí originální počítačový program, jehož obsahem je
(dále jen „software“).
Add Comment
Cancel
Tvůrčí přínosy
Add Comment
Cancel
Spoluautoři s ohledem na rozsah, druh i náročnost činnosti, kterou se na vytvoření díla spolupodíleli, podpisem této Smlouvy stvrzují, že:
Add Comment
Cancel
Autor A se na vzniku softwaru podílel těmito činnostmi:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Autor B se na vzniku softwaru podílel těmito činnostmi:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Přispěli Spoluautoři také finančními částkami?
Add Comment
Cancel
Finanční příspěvek
Add Comment
Cancel
Spoluautoři dále, s ohledem na veškeré náklady a výdaje s tvorbou díla spojené, podpisem této Smlouvy stvrzují, že:
Add Comment
Cancel
Autor A se na vzniku softwaru podílel svými vlastními financemi ve výši
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
Autor B se na vzniku softwaru podílel svými vlastními financemi ve výši
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
Tvůrčí podíly
Add Comment
Cancel
S ohledem na skutečnosti uvedené v článku 3 a 4 této Smlouvy se Spoluautoři dohodli na určení svých tvůrčích příspěvků a tedy spoluautorských podílů ve smyslu ust. § 8 odst. 5 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, takto:
Add Comment
Cancel
Autorovi A náleží
% podíl z výnosů z autorských práv k softwaru.
Add Comment
Cancel
Autorovi B náleží
% podíl z výnosů z autorských práv k softwaru.
Add Comment
Cancel
Práva a povinnosti spoluautorů
Add Comment
Cancel
Všichni Spoluautoři mají právo podílet se na rozhodování o nakládání se softwarem.
Add Comment
Cancel
K postoupení práva k výkonu majetkových autorských práv k softwaru je třeba souhlasu
Spoluautorů.
Add Comment
Cancel
K udělení výhradní licence k softwaru je třeba souhlasu
Spoluautorů.
Add Comment
Cancel
K udělení nevýhradní licence k softwaru je třeba souhlasu
Spoluautorů.
Add Comment
Cancel
K udělení práva poskytnout podlicenci třetí osobě k softwaru je třeba souhlasu
Spoluautorů.
Add Comment
Cancel
Ke změně softwaru je třeba souhlasu
Spoluautorů.
Add Comment
Cancel
V případě jakéhokoliv jiného nakládání se softwarem je třeba souhlasu
Spoluautorů.
Add Comment
Cancel
Osobnostní autorská práva Spoluautorů ve smyslu autorského zákona, vzniklá vytvořením díla, jsou mezi autory nepřevoditelná a autorství se nelze vzdát. Vyloučený je také převod osobnostních autorských práv na jakoukoliv třetí osobu, a to i v případě dědictví. Majetková autorská práva jsou převoditelná za podmínek dle této Smlouvy a jsou také předmětem dědictví.
Add Comment
Cancel
Důvěrnost
Add Comment
Cancel
Každý ze Spoluautorů se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
Add Comment
Cancel
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě;
Add Comment
Cancel
databázi zákazníků ostatních Spoluautorů ani kontakty na ně;
Add Comment
Cancel
cenovou politiku ostatních Spoluautorů;
Add Comment
Cancel
marketingovou strategii ostatních Spoluautorů;
Add Comment
Cancel
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích ostatních Spoluautorů;
Add Comment
Cancel
způsob fungování podniku ostatních Spoluautorů;
Add Comment
Cancel
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry ostatních Spoluautorů;
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
(dále jen „Důvěrná informace“).
Add Comment
Cancel
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 7.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Add Comment
Cancel
Spoluautor udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace;
Add Comment
Cancel
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci;
Add Comment
Cancel
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy;
Add Comment
Cancel
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno;
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Add Comment
Cancel
Smluvní pokuta
Add Comment
Cancel
Spoluautoři se dohodli, že v případě, že jakýkoliv ze Spoluautorů poruší jakoukoliv povinnost sjednanou v této Smlouvě, je příslušný Spoluautor povinen zaplatit ostatním Spoluautorům dohromady smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každý takový případ.
Add Comment
Cancel
V případě porušení povinností vyplývajících z článku 7 této Smlouvy některým ze Spoluautorů je tento Spoluautor povinen ostatním Spoluautorům zaplatit smluvní pokutu ve výši
+ slovy
a předat veškerý tím získaný prospěch. Tím nejsou dotčeny nároky na náhradu škody ostatních Spoluautorů.
Add Comment
Cancel
Smluvními pokutami podle této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.
Add Comment
Cancel
Odměna za tvůrčí příspěvky
Add Comment
Cancel
S ohledem na autorským zákonem dané společné a nerozdílné postavení Spoluautorů musí být v případě jejich rozhodnutí o nakládání se softwarem jeho nezbytnou součástí také vzájemná dohoda o způsobu úhrady odměny za jejich tvůrčí příspěvky a její splatnost.
Add Comment
Cancel
Odměna Spoluautorů v souvislosti s poskytnutím licence k softwaru musí být před rozdělením mezi Spoluautory vždy poukazována pouze na samostatný účet tak, aby bylo možné tyto prostředky jednoznačně identifikovat.
Add Comment
Cancel
Spoluautoři jsou povinni si za účelem úhrady své odměny za tvůrčí příspěvky navzájem na výzvu sdělovat úplné a pravdivé informace o výši a datu úhrady odměny obdržené za poskytnutí majetkových autorských práv od třetích osob.
Add Comment
Cancel
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Spoluautory ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Pokud není stanoveno jinak, každé oznámení, pokyn, výzva, sdělení, potvrzení nebo jakékoliv jiné oznámení, jež má být podle této Smlouvy učiněno, se bude považovat za řádně učiněné, jestliže bude učiněno:
Add Comment
Cancel
– písemně, podepsáno odesílatelem a doručeno na adresy ostatních spoluautorů uvedené v záhlaví této Smlouvy nebo na jiné adresy, jež každý Spoluautor může ve formě oznámení podle tohoto odstavce oznámit jinému Spoluautorovi
Add Comment
Cancel
– elektronicky e-mailem na e-mailové adresy jednotlivých Spoluautorů, uvedené v záhlaví této Smlouvy
Add Comment
Cancel
Spoluautoři se dohodli, že veškeré informace, které se dozví v souvislosti s touto Smlouvou, budou považovány za důvěrné. Spoluautoři se zavazují učinit veškerá opatření k tomu, aby se o důvěrných informacích nedozvěděly třetí osoby. Autor je oprávněn poskytnout důvěrné informace třetí osobě jen se souhlasem všech ostatních Spoluautorů.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Spoluautory.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každý Spoluautor obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Každý ze Spoluautorů nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku svého podpisu všemi Spoluautory.
Add Comment
Cancel
Spoluautoři si tuto Smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Add Comment
Cancel
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Mgr. Jiří Vopička | Mgr. Jiří Vopička, advokát
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.