Crear uno personalizado Príkaznú zmluvu na mieru

Esta plantilla fue preparada por: JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instrucciones

Ak potrebujete obstarať alebo obstarávate pre niekoho určité záležitosti.

Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu.

Aj napriek tomu, že je úprava príkaznej zmluvy dispozitívna a strany si väčšinu vecí môže voľne dojednať, dbajte ma to, aby si Vami zvolené ustanovenia neodporovali, prípadne, aby neboli vo vzťahu k predmetu zmluvy neprimerane prísne (napr. príliš vysoká zmluvná pokuta, atď.), inak môžu byť také ustanovenia posúdené ako neplatné.

Pre účely riadneho obstarania dohodnutej záležitosti bude v mnohých prípadoch nutné vystaviť ešte plnomocenstvo (najmä na zastupovanie pred úradmi alebo súdmi).

Ak je pre splnenie príkazu potrebné odovzdať nejaké veci, či listiny, odporúčame o takej skutočnosti vyhotoviť odovzdávací protokol; tým predídete  problémom pri riešení otázky, či mal Príkazník dostatočné informácie a podklady ku konaniu za Príkazcu.

Vystavujte si aspoň jednoduché doklady o odovzdaní finančných prostriedkov medzi stranami.

Jednotlivé pokyny po podpise zmluvy sa snažte formulovať aspoň do emailov, aby ste sa k nim neskôr mohli vrátiť.

Ak pre niekoho poskytujete služby sústavne (tzv. na paušál), môžete použiť Zmluvu o poskytovaní služieb.

Ak niečo vyrábate/vytvárate, môžete použiť Zmluvu o dielo.

V prípade, že vyrábate diela pre jedného klienta opakovane, môžete použiť Rámcovú zmluvu o dielo.

Ak sa Vám nehodí ani jedna z vyššie spomínaných zmlúv, vyskúšajte Zmluvu o spolupráci.

Príkazná zmluva

TÁTO PRÍKAZNÁ ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Añadir comentario
Cancelar
Typ zmluvnej strany:
Añadir comentario
Cancelar
Meno a priezvisko:
Añadir comentario
Cancelar
Dátum narodenia:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydlisko:
Añadir comentario
Cancelar
Telefón:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej ako „Príkazník“)
Añadir comentario
Cancelar
a
Añadir comentario
Cancelar
Typ zmluvnej strany:
Añadir comentario
Cancelar
Meno a priezvisko:
Añadir comentario
Cancelar
Dátum narodenia:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydlisko:
Añadir comentario
Cancelar
Telefón:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej ako „Príkazca“)
Añadir comentario
Cancelar
(Príkazník a Príkazca ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Añadir comentario
Cancelar
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Añadir comentario
Cancelar
Predmet zmluvy
Añadir comentario
Cancelar
Príkazník sa týmto zaväzuje pre Príkazcu obstarať
nasledujúcu záležitosť:
Añadir comentario
Cancelar
;
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej ako „Príkaz“).
Añadir comentario
Cancelar
Príkazca sa zaväzuje za vykonanie Príkazu zaplatiť Príkazníkovi Odmenu za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
Añadir comentario
Cancelar
Práva a povinnosti pri plnení príkazu
Añadir comentario
Cancelar
Príkazník je povinný konať pri plnení Príkazu podľa svojich schopností a znalostí. Príkazník
právo odchýliť sa od pokynov Príkazcu
to Príkazca uzná za vhodné podľa svojho uváženia.
Añadir comentario
Cancelar
Príkazník
povinný upozorniť Príkazcu na zrejme nesprávny pokyn, a to bez zbytočného odkladu a s jeho plnením je povinný počkať až do doby, kedy Príkazca potvrdí Príkazníkovi, že na splnení pokynu napriek tomu trvá.
Añadir comentario
Cancelar
Príkazník
povinný vykonať Príkaz osobne. Ak zverí vykonanie Príkazu inému, zodpovedá, akoby príkaz vykonával sám.
Añadir comentario
Cancelar
Príkazník
právo prerušiť vykonávanie Príkazu v prípade omeškania Príkazcu so zaplatením akéhokoľvek finančného plnenia Príkazníkovi, a to až do momentu zaplatenia finančného plnenia, s ktorým je Príkazca v omeškaní.
Añadir comentario
Cancelar
Náklady a hotové výdavky Príkazníka
Añadir comentario
Cancelar
Príkazca
právo na úhradu hotových výdavkov a účelne vynaložených nákladov súvisiacich s vykonaním Príkazu od Príkazcu popri Odmene.
Añadir comentario
Cancelar
Príkazca si vyhradzuje právo všetky náklady a hotové výdavky Príkazníka vopred schváliť. V prípade, že tak Príkazca neurobí a Príkazník napriek tomu náklady a hotové výdavky vynaloží, nemá Príkazca povinnosť také náklady a hotové výdavky Príkazníkovi nahradiť.
Añadir comentario
Cancelar
Príkazník
právo na náhradu účelne vynaložených nákladov a hotových výdavkov aj v prípade, že sa výsledok Príkazu nedostavil. To však neplatí, ak sa výsledok Príkazu nedostavil v dôsledku porušenia povinností Príkazníka.
Añadir comentario
Cancelar
Príkazník je povinný Príkazcovi všetky náklady a hotové výdavky súvisiace s vykonávaním Príkazu riadne vyúčtovať a Príkazca je povinný Príkazníkovi všetky náklady a hotové výdavky uhradiť do
dní od doručenia vyúčtovania Príkazcovi.
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvné strany sa dohodli, že náklady a hotové výdavky súvisiace s vykonávaním Príkazu nesmú v súčte presiahnuť sumu
+ slovami
.
Añadir comentario
Cancelar
Záloha na náklady a hotové výdavky
Añadir comentario
Cancelar
Bude Príkazca dávať Príkazníkovi zálohu na jeho náklady a hotové výdavky (teda nie na odmenu) ?
Príkazca sa zaväzuje poskytnúť Príkazníkovi zálohu na účelne vynaložené náklady a hotové výdavky súvisiace s vykonávaním Príkazu, a to v sume
+ slovami
, ktorú sa Príkazca zaväzuje zaplatiť Príkazníkovi v lehote
dní od
.
Añadir comentario
Cancelar
Lehota na vykonanie Príkazu
Añadir comentario
Cancelar
Príkazník sa zaväzuje vykonať Príkaz
s ohľadom na náročnosť a rozsah Príkazu.
Añadir comentario
Cancelar
Odmena
Añadir comentario
Cancelar
Príkazca sa zaväzuje zaplatiť Príkazníkovi za vykonanie Príkazu odmenu vo výške
+ slovami
(ďalej ako „Odmena“).
Añadir comentario
Cancelar
Odmena je uvedená
DPH.
Añadir comentario
Cancelar
Príkazník
právo na zaplatenie Odmeny aj v prípade, že sa výsledok Príkazu nedostavil. To však neplatí, ak sa výsledok Príkazu nedostavil v dôsledku porušenia povinností Príkazníka.
Añadir comentario
Cancelar
Platobné podmienky
Añadir comentario
Cancelar
Odmena má byť Príkazníkovi zaplatená
Jakým způsobem si přejete nastavit splatnost cena za dílo?
Príkazca sa zaväzuje zaplatiť Príkazníkovi akékoľvek finančné plnenie podľa tejto Zmluvy
na vyššie uvedenej adrese
.
Añadir comentario
Cancelar
Odmena je splatná
.
Añadir comentario
Cancelar
O zaplatení Odmeny alebo akejkoľvek jej časti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie Odmeny.
Añadir comentario
Cancelar
Oprávnenie konať za Príkazcu
Añadir comentario
Cancelar
Príkazník
pri plnení Príkazu oprávnený konať za Príkazcu v jeho mene, a v tejto súvislosti sa Príkazca zaväzuje pri uzatváraní tejto Zmluvy udeliť Príkazníkovi písomné plnomocenstvo a Príkazník sa zaväzuje ho prijať.
Añadir comentario
Cancelar
Plnomocenstvo bez ďalšieho zaniká spolu so zánikom účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však spolu so splnením Príkazu.
Añadir comentario
Cancelar
Trvanie a ukončenie Zmluvy
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to do splnenia Príkazu.
Añadir comentario
Cancelar
Príkazca
právo túto Zmluvu vypovedať, a to
.
Añadir comentario
Cancelar
Príkazník
právo túto Zmluvy vypovedať, a to
.
Añadir comentario
Cancelar
Výpovedná doba je
dní a začína plynúť
po dni, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
Añadir comentario
Cancelar
Zodpovednosť za škodu
Añadir comentario
Cancelar
Príkazník zodpovedá za škodu
Jak bude zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou objednateli špatně provedeným dílem?
Príkazca v celom rozsahu zodpovedá Príkazníkovi za akúkoľvek škodu spôsobenú akýmkoľvek porušením povinnosti Príkazcu uvedeným v tejto Zmluve. Príkazca zodpovedá Príkazníkovi za akúkoľvek škodu spôsobenú akýmkoľvek porušením povinnosti Príkazcu uvedeným v tejto Zmluve.
Añadir comentario
Cancelar
Príkazca
povinnosť nahradiť Príkazníkovi škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s plnením Príkazu.
Añadir comentario
Cancelar
Mlčanlivosť
Añadir comentario
Cancelar
Príkazník sa zaväzuje, že nesprístupní a ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupní a ani nepoužije.
Añadir comentario
Cancelar
žiadnu takúto informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve,
Añadir comentario
Cancelar
databázy zákazníkov Príkazcu, ani kontakty na nich,
Añadir comentario
Cancelar
cenovú politiku Príkazcu,
Añadir comentario
Cancelar
marketingovú stratégiu Príkazcu,
Añadir comentario
Cancelar
informácie o uzatvorených zmluvách a dodávateľoch Príkazcu,
Añadir comentario
Cancelar
spôsobe fungovania podniku Príkazcu,
Añadir comentario
Cancelar
strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Príkazcu.
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej len „Dôverná informácia“).
Añadir comentario
Cancelar
Povinnosť mlčanlivosti podľa ods. 11.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadov, kedy.
Añadir comentario
Cancelar
Príkazca udelil predchádzajúci písomný súhlas s takýmto sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie,
Añadir comentario
Cancelar
právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu,
Añadir comentario
Cancelar
takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu Zmluvy,
Añadir comentario
Cancelar
je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzavretej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Añadir comentario
Cancelar
Medzi dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Añadir comentario
Cancelar
Príkazca týmto dáva Príkazníkovi súhlas k tomu, aby ho Príkazník uvádzal ako svojho zákazníka.
Añadir comentario
Cancelar
Príkazník berie na vedomie, že Dôverné informácie tvoria Obchodné tajomstvo Príkazcu.
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvná pokuta
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že sa Príkazca dostane do omeškania so zaplatením Odmeny alebo jej časti podľa ods. 7 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Príkazníkovi zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia príslušnej sumy.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že sa Príkazník dostane do omeškania s vykonaním Príkazu podľa ods. 5.1 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Príkazcovi zmluvnú pokutu vo výške
% z Odmeny za každý deň omeškania až do vykonania Príkazu, alebo do momentu skončenia účinnosti tejto Zmluvy, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že Príkazník poruší akúkoľvek svoju povinnosť mlčanlivosti uvedenú v ods. 11 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Príkazcovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každé jednotlivé porušenie uvedenej povinnosti.
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvná pokuta
náhradu škody a poškodená Zmluvná strana nemá právo požadovať náhradu škody od druhej Zmluvnej strany.
Añadir comentario
Cancelar
Vyššia moc
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvné strany sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ po nich nebolo možné požadovať, aby neplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
Añadir comentario
Cancelar
Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá na vôli Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje hlavne prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silné víchrice, zemetrasenie, záplavy, vojna, stávka, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akejkoľvek kontroly Zmluvných strán.
Añadir comentario
Cancelar
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
Añadir comentario
Cancelar
Rozhodné právo
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Añadir comentario
Cancelar
Prajete si do Zmluvy pridať rozhodcovskú doložku
Añadir comentario
Cancelar
Rozhodcovská doložka
Añadir comentario
Cancelar
Všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo s ňou súvisiace (vrátane sporov o mimozmluvných nárokoch) budú rozhodnuté v rozhodcovskom konaní rozhodcovským súdom:
podľa jeho pravidiel a rokovacieho poriadku.
Añadir comentario
Cancelar
Záverečné ustanovenia
Añadir comentario
Cancelar
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak; význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvedené iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z obsahu alebo z povahy takéhoto ustanovenia nevyplýva , že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza akékoľvek predchádzajúce dojednania ohľadom predmetu tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva je vyhotovená v
rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží jeden rovnopis tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzavretia tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a vyhlasujú, že je uzavretá slobodne.
Añadir comentario
Cancelar
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Añadir comentario
Cancelar
V
, dňa
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
V
, dňa
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
Me gustaría que mi documento fuera verificado por un despacho de abogados
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Mostrar más Ocultar
Quiero que me avisen cuando se acerque la fecha de algún vencimiento
El sistema te avisará automáticamente de la aproximación de las fechas de vencimiento

Obtén este documento en PDF y Word

Este documento cuesta 6.90 € (6.90 € con VAT)

Por favor, espera. Se está generando un nuevo documento.