Теңшелетін жасаңыз Obchodní podmínky internetové aplikace na míru

This template was prepared by: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Нұсқаулық

Obchodní podmínky pro internetové aplikace

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami:
Add Comment
Cancel
1
Definice
Add Comment
Cancel
Mají uživatelé možnost zřizovat si ve vaší aplikaci uživatelské účty?
1.1
V těchto obchodních podmínkách:
Add Comment
Cancel
1.1.1
Provozovatel“ je
, datum narození
, místem podnikání
.
Add Comment
Cancel
1.1.2
Aplikace“ znamená internetovou aplikaci s názvem
, mezi jejíž hlavní funkcionality patří
a která je dostupná z internetové adresy
.
Add Comment
Cancel
1.1.3
VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.
Add Comment
Cancel
1.1.4
Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.
Add Comment
Cancel
1.1.5
Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.
Add Comment
Cancel
1.1.6
Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci.
Add Comment
Cancel
1.1.7
Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.
Add Comment
Cancel
1.1.8
Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací.
Add Comment
Cancel
2
Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace
Add Comment
Cancel
Bude uživatel zatrhávat checkbox, že souhlasí s obchodními podmínkami?
V případě, že uživatel nebude zatrhávat checkbox, bude souhlas s VOP udělen pouhým kliknutím na příslušné tlačítko.
2.1
Zobrazení tlačítka s názvem „
“ v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.
Add Comment
Cancel
2.2
Kliknutí Uživatele na tlačítko „
“ je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.
Add Comment
Cancel
2.3
Kliknutím na pole (tzv. checkbox), které obsahuje popis ve znění „
“ a následným kliknutím na tlačítko ve smyslu 2.2 Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP.
Add Comment
Cancel
2.4
Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.
Add Comment
Cancel
3
Užívání Aplikace
Add Comment
Cancel
Jakou formou nabízíte užívání Aplikace?
3.1
Provozovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.
Add Comment
Cancel
3.2
Uživatel se za udělení Licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v uživatelském prostředí Aplikace.
Add Comment
Cancel
3.3
Provozovatel má právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence, a nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku.
Add Comment
Cancel
3.4
Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.
Add Comment
Cancel
3.5
Uživatel
zřídit více než jeden Uživatelský účet.
Add Comment
Cancel
3.6
Uživatel
právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.
Add Comment
Cancel
3.7
Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.
Add Comment
Cancel
3.8
Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část
odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to
Add Comment
Cancel
3.9
Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.
Add Comment
Cancel
3.10
Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.
Add Comment
Cancel
4
Databáze
Add Comment
Cancel
4.1
Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.
Add Comment
Cancel
4.2
Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.
Add Comment
Cancel
4.3
Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi jakožto elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.
Add Comment
Cancel
5
Odpovědnost za škodu
Add Comment
Cancel
Provozovatel má odpovídat za škodu
Jak bude Zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou Objednateli špatně provedeným dílem?
5.1
Add Comment
Cancel
5.2
Provozovatel plně odpovídá Uživateli za jakoukoliv škodu způsobenou Provozovatelem Uživateli jakýmkoliv porušením povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě nebo VOP.
Add Comment
Cancel
6
Změna VOP
Add Comment
Cancel
6.1
Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.
Add Comment
Cancel
6.2
Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit, a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.
Add Comment
Cancel
6.3
V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.
Add Comment
Cancel
7
Ochrana osobních údajů
Add Comment
Cancel
7.1
Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.
Add Comment
Cancel
7.2
Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde:
Add Comment
Cancel
8
Povinné informace pro spotřebitele
Add Comment
Cancel
8.1
Tento článek VOP podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky nebo obchodní společnosti.
Add Comment
Cancel
8.2
Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:
Add Comment
Cancel
8.2.1
adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele;
Add Comment
Cancel
8.2.2
telefonický kontakt Provozovatele je
;
Add Comment
Cancel
8.2.3
adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je
;
Add Comment
Cancel
8.2.4
odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci;
Add Comment
Cancel
8.2.5
Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytována bezúplatně, jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v uživatelském prostředí Aplikace;
Add Comment
Cancel
8.2.6
Uživateli
náklady na dodání;
Add Comment
Cancel
8.2.7
k užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč
;
Add Comment
Cancel
8.2.8
Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do
dnů od převzetí plnění. Převzetím plnění se rozumí poskytnutí Licence;
Add Comment
Cancel
8.2.9
ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku;
Add Comment
Cancel
8.2.10
údaje o uzavření Smlouvy vč. těchto obchodních podmínek jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím
.
Add Comment
Cancel
8.2.11
Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v Uživatelském účtu;
Add Comment
Cancel
8.2.12
opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Aplikace a tam, kde to Aplikace neumožňuje, prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v Aplikaci;
Add Comment
Cancel
8.2.13
Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;
Add Comment
Cancel
8.2.14
Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů;
Add Comment
Cancel
8.2.15
předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jejího zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;
Add Comment
Cancel
8.2.16
Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí Smlouvy, a platné a účinné právní předpisy České republiky;
Add Comment
Cancel
8.2.17
Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
Add Comment
Cancel
9
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
9.1
Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
9.2
Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.
Add Comment
Cancel
10
Elektronická evidence tržeb
Add Comment
Cancel
10.1
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Add Comment
Cancel
10.2
Fakturu obsahující povinné údaje a účtenku podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, obdrží Uživatel formou odkazu ke stažení těchto dokumentů či jako přílohu e-mailu. Kupující s tímto souhlasí.
Add Comment
Cancel
10.3
Více informací je k dispozici na těchto internetových stránkách: http://www.etrzby.cz/cs/zakladni-informace-pro-zakazniky.
Add Comment
Cancel
11
Účinnost
Add Comment
Cancel
11.1
Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne
.
Add Comment
Cancel

Souhlas se zpracováním souborů cookies

PŘÍLOHA Č. 1
Add Comment
Cancel
1
Co jsou soubory cookies
Add Comment
Cancel
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.
Add Comment
Cancel
2
Druhy souborů cookies
Add Comment
Cancel
Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.
Add Comment
Cancel
Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.
Add Comment
Cancel
3
Využívání souborů cookies
Add Comment
Cancel
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.
Add Comment
Cancel
Tento souhlas je udělen na dobu
.
Add Comment
Cancel
Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče.
Add Comment
Cancel
4
Účel použití souborů cookies
Add Comment
Cancel
Používáte pro měření návštěvnosti na Vaší internetové stránce programy třetích stran (např. Google Analytics)?
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.
Add Comment
Cancel
Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Show More Жасыру
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
Жүйе шарттың жарамдылық мерзімі туралы автоматты түрде хабарлайды.

Бұл құжатты PDF және Word түрінде алыңыз

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.