Crear uno personalizado Smlouvu o vytvoření autorského díla spoluautory

Esta plantilla fue preparada por: Mgr. Jiří Vopička, Mgr. Jiří Vopička, advokát

Instrucciones

V návaznosti na tuto smlouvu mohou spoluautoři využít Licenční smlouvu v aplikaci Legito k tomu, aby umožnili nakládat s dílem třetí osobě nebo některému ze spoluautorů.

Smlouva o vytvoření autorského díla spoluautory

Kolik má dílo Spoluautorů?
Añadir comentario
Cancelar
Autorským dílem je
Añadir comentario
Cancelar
TATO SMLOUVA O VYTVOŘENÍ AUTORSKÉHO DÍLA SPOLUAUTORY (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Añadir comentario
Cancelar
Autor A je
Añadir comentario
Cancelar
Jméno:
Añadir comentario
Cancelar
Datum narození:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydliště:
Añadir comentario
Cancelar
Telefon:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
(dále jako „Autor A“)
Añadir comentario
Cancelar
a
Añadir comentario
Cancelar
Autor B je
Añadir comentario
Cancelar
Jméno:
Añadir comentario
Cancelar
Datum narození:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydliště:
Añadir comentario
Cancelar
Telefon:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
(dále jako „Autor B“)
Añadir comentario
Cancelar
( Autor A , Autor B dále též společně jako „Spoluautoři“ a každý jednotlivě jako „Spoluautor“)
Añadir comentario
Cancelar
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Añadir comentario
Cancelar
Předmět Smlouvy
Añadir comentario
Cancelar
Předmětem této Smlouvy je zejména vzájemná úprava práv a povinností Spoluautorů, a to jak mezi nimi samotnými, tak navenek, v souvislosti s vytvořeným společným autorským dílem Spoluautorů specifikovaným níže (dále jako „autorské dílo“).
Añadir comentario
Cancelar
Dílo dle odstavce 1.1 je dílem autorským ve smyslu autorského zákona.
Añadir comentario
Cancelar
Autorské dílo
Añadir comentario
Cancelar
Autorským dílem ve smyslu článku 1 této Smlouvy se rozumí originální počítačový program, jehož obsahem je
(dále jen „software“).
Añadir comentario
Cancelar
Tvůrčí přínosy
Añadir comentario
Cancelar
Spoluautoři s ohledem na rozsah, druh i náročnost činnosti, kterou se na vytvoření díla spolupodíleli, podpisem této Smlouvy stvrzují, že:
Añadir comentario
Cancelar
Autor A se na vzniku softwaru podílel těmito činnostmi:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Autor B se na vzniku softwaru podílel těmito činnostmi:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Přispěli Spoluautoři také finančními částkami?
Añadir comentario
Cancelar
Finanční příspěvek
Añadir comentario
Cancelar
Spoluautoři dále, s ohledem na veškeré náklady a výdaje s tvorbou díla spojené, podpisem této Smlouvy stvrzují, že:
Añadir comentario
Cancelar
Autor A se na vzniku softwaru podílel svými vlastními financemi ve výši
+ slovy
.
Añadir comentario
Cancelar
Autor B se na vzniku softwaru podílel svými vlastními financemi ve výši
+ slovy
.
Añadir comentario
Cancelar
Tvůrčí podíly
Añadir comentario
Cancelar
S ohledem na skutečnosti uvedené v článku 3 a 4 této Smlouvy se Spoluautoři dohodli na určení svých tvůrčích příspěvků a tedy spoluautorských podílů ve smyslu ust. § 8 odst. 5 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, takto:
Añadir comentario
Cancelar
Autorovi A náleží
% podíl z výnosů z autorských práv k softwaru.
Añadir comentario
Cancelar
Autorovi B náleží
% podíl z výnosů z autorských práv k softwaru.
Añadir comentario
Cancelar
Práva a povinnosti spoluautorů
Añadir comentario
Cancelar
Všichni Spoluautoři mají právo podílet se na rozhodování o nakládání se softwarem.
Añadir comentario
Cancelar
K postoupení práva k výkonu majetkových autorských práv k softwaru je třeba souhlasu
Spoluautorů.
Añadir comentario
Cancelar
K udělení výhradní licence k softwaru je třeba souhlasu
Spoluautorů.
Añadir comentario
Cancelar
K udělení nevýhradní licence k softwaru je třeba souhlasu
Spoluautorů.
Añadir comentario
Cancelar
K udělení práva poskytnout podlicenci třetí osobě k softwaru je třeba souhlasu
Spoluautorů.
Añadir comentario
Cancelar
Ke změně softwaru je třeba souhlasu
Spoluautorů.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
V případě jakéhokoliv jiného nakládání se softwarem je třeba souhlasu
Spoluautorů.
Añadir comentario
Cancelar
Osobnostní autorská práva Spoluautorů ve smyslu autorského zákona, vzniklá vytvořením díla, jsou mezi autory nepřevoditelná a autorství se nelze vzdát. Vyloučený je také převod osobnostních autorských práv na jakoukoliv třetí osobu, a to i v případě dědictví. Majetková autorská práva jsou převoditelná za podmínek dle této Smlouvy a jsou také předmětem dědictví.
Añadir comentario
Cancelar
Důvěrnost
Añadir comentario
Cancelar
Každý ze Spoluautorů se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
Añadir comentario
Cancelar
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě;
Añadir comentario
Cancelar
databázi zákazníků ostatních Spoluautorů ani kontakty na ně;
Añadir comentario
Cancelar
cenovou politiku ostatních Spoluautorů;
Añadir comentario
Cancelar
marketingovou strategii ostatních Spoluautorů;
Añadir comentario
Cancelar
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích ostatních Spoluautorů;
Añadir comentario
Cancelar
způsob fungování podniku ostatních Spoluautorů;
Añadir comentario
Cancelar
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry ostatních Spoluautorů;
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(dále jen „Důvěrná informace“).
Añadir comentario
Cancelar
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 7.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Añadir comentario
Cancelar
Spoluautor udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace;
Añadir comentario
Cancelar
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci;
Añadir comentario
Cancelar
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy;
Añadir comentario
Cancelar
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno;
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Añadir comentario
Cancelar
Smluvní pokuta
Añadir comentario
Cancelar
Spoluautoři se dohodli, že v případě, že jakýkoliv ze Spoluautorů poruší jakoukoliv povinnost sjednanou v této Smlouvě, je příslušný Spoluautor povinen zaplatit ostatním Spoluautorům dohromady smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každý takový případ.
Añadir comentario
Cancelar
V případě porušení povinností vyplývajících z článku 7 této Smlouvy některým ze Spoluautorů je tento Spoluautor povinen ostatním Spoluautorům zaplatit smluvní pokutu ve výši
+ slovy
a předat veškerý tím získaný prospěch. Tím nejsou dotčeny nároky na náhradu škody ostatních Spoluautorů.
Añadir comentario
Cancelar
Smluvními pokutami podle této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.
Añadir comentario
Cancelar
Odměna za tvůrčí příspěvky
Añadir comentario
Cancelar
S ohledem na autorským zákonem dané společné a nerozdílné postavení Spoluautorů musí být v případě jejich rozhodnutí o nakládání se softwarem jeho nezbytnou součástí také vzájemná dohoda o způsobu úhrady odměny za jejich tvůrčí příspěvky a její splatnost.
Añadir comentario
Cancelar
Odměna Spoluautorů v souvislosti s poskytnutím licence k softwaru musí být před rozdělením mezi Spoluautory vždy poukazována pouze na samostatný účet tak, aby bylo možné tyto prostředky jednoznačně identifikovat.
Añadir comentario
Cancelar
Spoluautoři jsou povinni si za účelem úhrady své odměny za tvůrčí příspěvky navzájem na výzvu sdělovat úplné a pravdivé informace o výši a datu úhrady odměny obdržené za poskytnutí majetkových autorských práv od třetích osob.
Añadir comentario
Cancelar
Rozhodné právo
Añadir comentario
Cancelar
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Añadir comentario
Cancelar
Závěrečná ustanovení
Añadir comentario
Cancelar
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Spoluautory ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
Pokud není stanoveno jinak, každé oznámení, pokyn, výzva, sdělení, potvrzení nebo jakékoliv jiné oznámení, jež má být podle této Smlouvy učiněno, se bude považovat za řádně učiněné, jestliže bude učiněno:
Añadir comentario
Cancelar
– písemně, podepsáno odesílatelem a doručeno na adresy ostatních spoluautorů uvedené v záhlaví této Smlouvy nebo na jiné adresy, jež každý Spoluautor může ve formě oznámení podle tohoto odstavce oznámit jinému Spoluautorovi
Añadir comentario
Cancelar
– elektronicky e-mailem na e-mailové adresy jednotlivých Spoluautorů, uvedené v záhlaví této Smlouvy
Añadir comentario
Cancelar
Spoluautoři se dohodli, že veškeré informace, které se dozví v souvislosti s touto Smlouvou, budou považovány za důvěrné. Spoluautoři se zavazují učinit veškerá opatření k tomu, aby se o důvěrných informacích nedozvěděly třetí osoby. Autor je oprávněn poskytnout důvěrné informace třetí osobě jen se souhlasem všech ostatních Spoluautorů.
Añadir comentario
Cancelar
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Spoluautory.
Añadir comentario
Cancelar
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každý Spoluautor obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
Každý ze Spoluautorů nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku svého podpisu všemi Spoluautory.
Añadir comentario
Cancelar
Spoluautoři si tuto Smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Añadir comentario
Cancelar
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Añadir comentario
Cancelar
V
, dne
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
V
, dne
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
Me gustaría que mi documento fuera verificado por un despacho de abogados
Mgr. Jiří Vopička | Mgr. Jiří Vopička, advokát
Mostrar más Ocultar
Quiero que me avisen cuando se acerque la fecha de algún vencimiento
El sistema te avisará automáticamente de la aproximación de las fechas de vencimiento

Obtén este documento en PDF y Word

Este documento cuesta 199 Kč (199,00 Kč con VAT)

Por favor, espera. Se está generando un nuevo documento.