Create a Customized Smlouvu o propagaci a reklamě

This template was prepared by: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

  • Použijte, pokud si přejete zviditelnit svoji firmu, svoje zboží či služby. Hodí se pro reklamu na internetu či na společenských akcích.
  • Jedná se o nepojmenovanou smlouvu, což znamená, že obsah smlouvy si musíte určit co nejpřesněji sami.
  • Použijte, pokud chcete uzavřít sponzorskou smlouvu.
  • Přejete-li si obecnější smlouvu, můžete použít Smlouvu o spolupráci.

Smlouva o propagaci a reklamě

TATO SMLOUVA O PROPAGACI A REKLAMĚ (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Poskytovatelem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Poskytovatel“)
a
Objednatelem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Objednatel“)
( Poskytovatel a Objednatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Bude probíhat nějaká společenská akce, na které by mělo docházet k propagaci?
1
Vymezení pojmů
1.1
Objednatel prohlašuje, že:
1.1.1
se zabývá následující činností: popis činnosti;
1.1.2
uvedl na trh popis zboží (dále též „Produkt“);
1.1.3
má zapsanou ochrannou známku ve znění pro následující zboží ;
1.1.4
disponuje autorskými a osobnostními právy k ;
(dále jen „Předmět propagace“).
1.1.5
Akcí“ se rozumí společenská akce „označení akce“. Akce začíná dne (dále též „Termín akce“) v místě (dále též „Místo konání akce“). Doba trvání Akce je .
1.1.6
Další podrobnosti Akce: .
1.1.7
Propagačními materiály“ se rozumí zejména všechny tištěné i elektronické reklamní plakáty, letáky, vstupenky, bannery.
2
Předmět Smlouvy
2.1
Poskytovatel se zavazuje Objednateli poskytnout reklamní služby za účelem zviditelnění Předmětu propagace v rozsahu a po dobu dohodnutou v této Smlouvě (dále jen „Propagace“).
2.2
Objednatel se zavazuje za Propagaci zaplatit Poskytovateli dohodnutou cenu.
3
Práva a povinnosti stran
3.1
Poskytovatel se zavazuje poskytnout Propagaci následujícím způsobem:
3.1.1
Do počet dnů dnů od podpisu Smlouvy umístí na svých internetových stránkách reklamní logo s popiskem. Logo i příslušný popisek je součástí přílohy této Smlouvy, resp. budou tyto údaje na požádání do počet dnů pracovních dnů zaslány e-mailem Poskytovateli ve formátu vhodném pro prezentaci na Internetu. Logo bude na internetových stránkách zveřejněno ve velikosti minimálně pixelů. Logo s popiskem se bude příchozím návštěvníkům internetových stránek zobrazovat takto: . V případě potřeby se Poskytovatel zavazuje Objednateli umístit jiné logo a jiný popisek, a to vždy bez zbytečného odkladu po přijetí požadavku Objednatele. Poskytovatel se zavazuje plnit tuto svoji povinnost po celou dobu trvání této Smlouvy.
3.1.2
Umístí reklamní materiály na propagačních plochách Poskytovatele, kterými je myšleno: . Objednatel se zavazuje dodat veškerý reklamní materiál potřebný k propagaci ve smyslu tohoto odstavce při podpisu této Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje plnit tuto svoji povinnost po celou dobu trvání této Smlouvy.
3.1.3
Alespoň počet dnů dny/dní před konáním Akce umístí v Místě konání akce panel s logem Objednatele dle technické specifikace podle přílohy této Smlouvy (dále též „Panel“). Panel bude umístěn následujícím způsobem: . Panel bude tímto způsobem umístěn po celou dobu trvání této Smlouvy.
3.1.4
Zajistí prezentaci loga Objednatele s popiskem na plakátech, letácích, vstupenkách, direct mailech, e-pozvánkách apod. v rámci pořádání Akce. Logo i příslušný popisek je součástí přílohy této Smlouvy, resp. budou tyto údaje na požádání do počet dnů pracovních dnů zaslány e-mailem Poskytovateli ve formátu vhodném pro prezentaci na tištěných materiálech.
3.1.5
Zajistí na svůj náklad tiskových materiálů návštěvníkům Akce. Zajistí, že tyto materiály budou předány každému příchozímu návštěvníkovi na místě samém Poskytovatelem či jeho pověřenými osobami. Tyto tiskové materiály budou odpovídat technické specifikaci podle přílohy této Smlouvy a budou vyhotoveny minimálně v nákladu počet kusů kusů.
3.1.6
Zajistí poděkování Objednateli při vyhlašování výsledků soutěže popis soutěže, umožní účast zástupce Objednatele při vyhlašování výsledků soutěže s osobním předáním ceny vítězům apod.
3.2
Poskytovatel se zavazuje poskytnout Propagaci dále těmito způsoby:
3.2.1
;
Způsob stanovení odměny
4
Odměna
4.1
Objednatel se zavazuje za provedení Propagace podle této Smlouvy zaplatit Poskytovateli odměnu ve výši + slovy (dále jen „Odměna“).
4.2
K Odměně dále náleží DPH v zákonné výši.
4.3
Odměna v sobě zahrnuje i veškeré náklady Poskytovatele spojené s prováděním Propagace.
Odměna má být zaplacena
5
Platební podmínky
5.1
Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli Odměnu nebo jakoukoliv její část na výše uvedené adrese Poskytovatele, a to ve lhůtě splatnosti.
5.2
Odměna je splatná ve lhůtě do .
5.3
O zaplacení Odměny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Odměny.
5.4
Pro případ prodlení s jakýmkoli peněžitým plněním dle této Smlouvy se sjednává úrok z prodlení ve výši % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
6
Trvání smlouvy
6.1
Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do .
6.2
Strany oprávněny vypovědět Smlouvu písemnou výpovědí s výpovědní dobou počet dnů dnů bez udání důvodů. Výpovědní doba začíná běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi. Strana je povinna uhradit druhé straně náklady, které jí na základě této Smlouvy a v souvislosti s plněním povinností vyplývajících z této Smlouvy před doručením výpovědi prokazatelně vznikly.
6.3
Po ukončení platnosti smlouvy je Poskytovatel povinen odstranit Propagační materiály z propagačních ploch na svůj náklad.
7
Rozhodné právo
7.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
8
Závěrečná ustanovení
8.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
8.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
8.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
8.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
8.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
8.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
8.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
8.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V , dne
_____________________________________
_____
V , dne
_____________________________________
_____
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.