Crear uno personalizado Zmluvu o vytvorení umeleckého výkonu a o poskytnutí licencie

Esta plantilla fue preparada por: JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Instrucciones

  • Požite pokiaľ chcete zmluvne upraviť vzťahy s výkonnými umelcami - hercami, spevákmi, hudobníky, kapelami a pod.
  • Zmluva je vhodná napríklad pri zariadzovaní svadby, koncertu, plesu a podobne.
  • Pokiaľ sú činnosti umelca pravidelné, môžete použiť skôr Pracovnú zmluvu, Dohodu o pracovnej činnosti alebo Dohodu o vykonaní práce

Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu a o poskytnutí licencie

TÁTO ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Añadir comentario
Cancelar
Typ zmluvnej strany:
Añadir comentario
Cancelar
Meno:
Añadir comentario
Cancelar
Dátum narodenia:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydlisko:
Añadir comentario
Cancelar
Telefón:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej ako „Objednávateľ“)
Añadir comentario
Cancelar
a
Añadir comentario
Cancelar
Typ zmluvnej strany:
Añadir comentario
Cancelar
Meno:
Añadir comentario
Cancelar
Dátum narodenia:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydlisko:
Añadir comentario
Cancelar
Telefón:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej ako „Umelec“)
Añadir comentario
Cancelar
(Objednávateľ a Umelec ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Añadir comentario
Cancelar
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Añadir comentario
Cancelar
Vymedzenie pojmov
Añadir comentario
Cancelar
Umeleckým výkonom“ sa pre účely tejto Zmluvy rozumie v zmysle § 5 ods. 13 zák. č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve výkon
.
Añadir comentario
Cancelar
Činnosť Umalca podľa tejto Zmluvy spočíva v podieľaní sa na vytvorení Diela. „Dielom“ sa pre účely tejto Zmluvy rozumie
s názvom
.
Añadir comentario
Cancelar
Podrobnejšia identifikácia Diela:
Añadir comentario
Cancelar
autor:
.
Añadir comentario
Cancelar
réžia:
.
Añadir comentario
Cancelar
scenár:
.
Añadir comentario
Cancelar
výtvarník scény:
.
Añadir comentario
Cancelar
kostymér:
.
Añadir comentario
Cancelar
hudobný doprovod/kapela/skupina:
.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
pričom účelom vytvorenia Umeleckého výkonu je jeho zaradenie do Diela.
Añadir comentario
Cancelar
Umeleckým výkonom je teda presnejšie:
Añadir comentario
Cancelar
v rámci Diela naštudovanie a opakované vytváranie (predvádzanie, stvárnenie a realizácia) hereckej role označenej
.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Šatňou“ sa pre účely tejto Zmluvy rozumie miestnosť/ priestor, ktorá slúži najmä k prezliekaniu. Šatňa musí byť čistá, osvetlená a uzamykateľná. Šatňa bude vybavená elektrickou prípojkou na 220 V, vešiakom, stoličkami, stolom, zrkadlom
.
Añadir comentario
Cancelar
Detailnejší popis Umeleckého výkonu, technické požiadavky a podmienky, za ktorých sa Umelec zaväzuje predviesť Umelecký výkon, prípadne ďalšie podmienky, tvorí prílohu tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Predmet zmluvy
Añadir comentario
Cancelar
Umelec sa touto Zmluvou zaväzuje vytvoriť pre Objednávateľa na svoj náklad a nebezpečenstvo Umelecký výkon a Objednávateľ sa zaväzuje za Umelecký výkon zaplatiť/platiť Umelcovi odmenu, a to všetko za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
Añadir comentario
Cancelar
Podmienky plnení
Añadir comentario
Cancelar
Umelec sa zaväzuje Umelecký výkon vytvoriť a vykonať podľa svojich najlepších schopností, možností a dovedností.
Añadir comentario
Cancelar
Miesto vykonania Umeleckého výkonu
.
Añadir comentario
Cancelar
Termín vykonania Umeleckého výkonu
.
Añadir comentario
Cancelar
Umelec sa zaväzuje vykonať Umelecký výkon na dopredu dohodnutom mieste v predom dohodnutom termíne. Umelec sa zaväzuje dostaviť sa na dohodnuté miesto v stave, ktorý umožní vykonanie Umeleckého výkonu.
Añadir comentario
Cancelar
Ak sa Umelec nemôže zúčastniť, zo závažných dôvodov, vykonávania Umeleckého výkonu alebo jeho skúšok a iných povinností s tým súvisiacich, je povinný o tom bez meškania informovať Objednávateľa a riadne doložiť dôvod svojej neprítomnosti. Závažným dôvodom sa pre účely tejto zmluvy rozumie dôvod spôsobený vyššou mocou a dôvod, ktoré Umelec nemohol predvídať ani mu zabrániť napr./nielen choroba, úraz a pod. Prípadnú nemoc musí Umelec doložiť písomným potvrdením lekára.
Añadir comentario
Cancelar
Umelec je povinný vytvoriť a vykonať Umelecký výkon v spolupráci s prípadnými ďalšími výkonnými umelcami (ak budú súčaťou Umeleckého výkonu, Diela ako celku) a autormi Diela a na základe scénára k Dielu a podľa pokynov režiséra Diela a/alebo podľa pokynov Objednávateľa.
Añadir comentario
Cancelar
Dielo bude vytvárané od
do
. Umelec je povinný zúčastniť sa vytvárania Diela podľa pokynov Objednávateľa, najmä je povinný dostaviť sa, v Objednávateľom určené časy a na Objednávateľom určené miesto. Objednávateľ je povinný rešpektovať už existujúce záväzky Umelca známe Objednávateľovi pri uzatváraní tejto Zmluvy. Umelec je povinný zodpovedajúcim spôsobom spolupracovať na vytváraní Diela až do okamihu dokončenia Diela, aj v prípade keď budú prekročené vyššie uvedené termíny.
Añadir comentario
Cancelar
Umelec sa zaväzuje, že až do dokončenia Umeleckého výkonu nezmení bez súhlasu Objednávateľa výrazným spôsobom svoj vzhľad.
Añadir comentario
Cancelar
Náklady na výrobu Diela hradí Objednávateľ.
Añadir comentario
Cancelar
Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Umelca samostatnú Šatňu.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Autorské práva
Añadir comentario
Cancelar
Umelec poskytuje Objednávateľovi za nasledujúcich podmienok nasledujúce oprávnenie k výkonu práv svojho duševného vlastníctva v zmysle príslušných ustanovení zák. č. 34/2001 Z. z. Autorský zákon:
Añadir comentario
Cancelar
právo použitia Umeleckého výkonu Umelca ako aj právo použitia Umeleckého výkonu dalších osôb zapojených na strane Umelca, zdieľaním Umeleckého výkonu verejnosti jeho živým prevádzkvaním.
Añadir comentario
Cancelar
právo na zvukové zaznamenie Umeleckého výkonu.
Añadir comentario
Cancelar
právo na zvukovo obrazové zaznamenanie Umeleckého výkonu.
Añadir comentario
Cancelar
obrazový alebo zvukovo - obrazový záznam ani využitie mien, podobizní alebo iných prejavou osobnej povahy Umelca nesmie slúžiť pre iné účely, než pre priamu propagáciu Umeleckého výkonu. Propagácia Umeleckého výkonu nesmie byť priamou alebo nepriamou propagáciou tretej osoby, ani jej výrobkov alebo služieb.
Añadir comentario
Cancelar
právo k zaradeniu Umeleckého výkonu do Diela.
Añadir comentario
Cancelar
Licencia na používanie Umeleckého výkonu sa poskytuje ako výhradná.
Añadir comentario
Cancelar
Licencia je poskytovaná na dobu
Umelca k Umeleckému výkonu.
Añadir comentario
Cancelar
Licencia je
.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Súčasťou Licencie sú taktiež následujúce oprávnenia:
Añadir comentario
Cancelar
použitie fotografií z Umeleckého výkonu a/alebo Diela v neobmedzenom rozsahu;
Añadir comentario
Cancelar
Umelecký výkon a/alebo Dielo spracovať, upraviť či inak zmeniť, pozmeniť a/alebo spojiť s iným dielom alebo ho zaradiť do diela súborného;
Añadir comentario
Cancelar
pridať k Umeleckému výkonu a/alebo Dielo titulky a/alebo dabing v cudzom jazyku;
Añadir comentario
Cancelar
použiť len časť Umeleckého výkonu a/alebo Diela alebo niektorej jeho časti vrátane oprávnenia použiť oddelene zvukovú a obrazovú zložku Umeleckého výkonu a/alebo Diela;
Añadir comentario
Cancelar
použiť zvukový a/alebo zvukovo - obrazový materiál nasnímaný pri natáčaní Umeleckého výkonu a/alebo Diela pre účely dokumentov o vzniku Diela a neobmedzene ho následne použiť;
Añadir comentario
Cancelar
zaradiť časti Umeleckého výkonu a/alebo Diela do iného audiovizuálneho diela a použiť ho v jeho rámci v neobmedzenom rozsahu;
Añadir comentario
Cancelar
pri televíznom, internetovom alebo inom spôsobe vysielania Umeleckého výkonu a/alebo Diela ho prerušovať reklamou;
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Objednávateľ
povinný Licenciu využiť.
Añadir comentario
Cancelar
Objednávateľ
oprávnený práva z Licencie poskytnúť podlicenciou/podlicenciami (v neobmedzenom rozsahu čo do počtu podlicencií) alebo postúpiť Licenciu/Licencie tretím osobám bez obmedzenia, k čomu týmto Umelec udeľuje súhlas.
Añadir comentario
Cancelar
Umelec súhlasí so zverejnením Umeleckého výkonu a/alebo Diela za podmienok podľa tejto Zmluvy s tým, aby bol Umelecký výkon použitý aj bez uvedenia jeho mena, alebo ak je to pre daný účel použitia Diela obvyklé. Objednávateľ má právo uvádzať meno Umelca v súvislosti s Dielom, ak to pokladá za vhodné.
Añadir comentario
Cancelar
Odmena
Añadir comentario
Cancelar
Chcem dohodnúť
Objednávateľ sa zaväzuje a je povinný za vykonaie Umeleckého výkonu Umelcovi uhradiť odmenu vo výške
+ slovami
(ďalej ako „Odmena“).
Añadir comentario
Cancelar
Umelec má právo na Odmenu v plnej výške aj v prípade ak Objednávateľ nevyužije plný rozsah služieb poskytovaných Umelcom a nemá právo na navýšenie Odmeny, pokiaľ daný rozsah prekročí.
Añadir comentario
Cancelar
Všetky sumy uvedené v tejto Zmluve sú uvádzané
DPH.
Añadir comentario
Cancelar
Platobné podmienky
Añadir comentario
Cancelar
Odmena má byť zaplatená
Objednávateľ
Umelcovi Odmenu alebo akúkoľvek jej časť
na vyššie uvedenej adrese
.
Añadir comentario
Cancelar
Odmena je splatná
.
Añadir comentario
Cancelar
O zaplatení Odmeny alebo akejkoľvek jej časti bude medzi Zmluvnými stranami spísaná a podpísaná Kvitancia alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie Odmeny.
Añadir comentario
Cancelar
Odstúpenie od zmluvy
Añadir comentario
Cancelar
Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že Umelec poruší svoju povinnosť v zmysle odst. 3.4 tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že Umelec poruší svoju povinnosť v zmysle odst. 3.8 tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Objednávateľ je ďalej oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Umelec je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že Objednávateľ využije Licenciu/Licencie v rozpore s touto Zmluvou alebo nad rámec tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Umelec je ďalej oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že nebolo započaté s plnením tejto Zmluvy a to najneskôr v lehote
kalendárnych dní pred dohodnutým termínom konania Umeleckého výkonu.
Añadir comentario
Cancelar
Odstúpenie od Zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení od tejto Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknuté prípadné právo na náhradu škody alebo právo na zaplatenie zmluvných pokút.
Añadir comentario
Cancelar
Smluvná pokuta
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením Odmeny, zaväzuje sa Umelcovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
% denne z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia Odmeny.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že Objednávateľ poruší niektorú svoju povinnosť, špecifikovanú v tomto odstavci zaväzuje sa Umelcovi zaplatiť zmluvnú pokutu:
Añadir comentario
Cancelar
Povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu platí za každé jednotlivé porušenie vyššie uvedených povinností.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že Umelec poruší niektorú svoju povinnosť špecifikovanú v tomto odstavci, zaväzuje sa Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu:
Añadir comentario
Cancelar
vo výške
+ slovami
pre porušenie povinnosti v zmysle odst. 3.4 tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
vo výške
+ slovami
pre porušenie povinnosti v zmysle odst. 3.8 tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu platí za každé jednotlivé porušenie vyššie uvedených povinností.
Añadir comentario
Cancelar
Neodvrátiteľná udalosť
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva zaniká a Zmluvné strany voči sebe nebudú mať žiadne vzájomné nároky v prípade, že vykonaniu Umeleckého výkonu bude zabránené v dôsledku nepredvídateľnej alebo neodvrátiteľnej udalosti mimo vplyvu Zmluvných strán, napr. v dôsledku prírodnej katastrofy, epidemie, úradného zákazu, choroby alebo úrazu Umelca, úmrtím v jeho rodine a pod. Zmluvná strana, na ktorej strane nepredvídateľná alebo neodvrátiteľná okolnosť nastala, je povinná o tom bez zbytočného odkladu informovať druhú Zmluvnú stranu, inak zodpovedá za vzniknutú škodu.
Añadir comentario
Cancelar
Rozhodné právo
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Añadir comentario
Cancelar
Záverečné ustanovenia
Añadir comentario
Cancelar
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Nevymáhateľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť alebo platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dojednania ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva môže byť zmenená iba a len písomnými a očíslovanými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží jeden (1) rovnopis tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v súvislosti s uzatváraním tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že je dohodnutá slobodne a vážne.
Añadir comentario
Cancelar
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Añadir comentario
Cancelar
V
, dňa
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
V
, dňa
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
Me gustaría que mi documento fuera verificado por un despacho de abogados
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Mostrar más Ocultar
Quiero que me avisen cuando se acerque la fecha de algún vencimiento
El sistema te avisará automáticamente de la aproximación de las fechas de vencimiento

Obtén este documento en PDF y Word

Este documento cuesta 6.90 € (6.90 € con VAT)

Por favor, espera. Se está generando un nuevo documento.