Crear uno personalizado Žádost subjektu údajů podle nařízení GDPR na míru

Esta plantilla fue preparada por: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrucciones

Podle čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a dále k informacím uvedeným v článku 15 tohoto nařízení.

Touto žádostí tyto údaje od správce získáte. 

Žádost subjektu údajů

Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Vážená paní, vážený pane,
Añadir comentario
Cancelar
obracím se na Vás ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) v následující věci.
Añadir comentario
Cancelar
Žádám informace o tom, které osobní údaje o mně správce eviduje.
Añadir comentario
Cancelar
Žádost o potvrzení, které osobní údaje jsou zpracovány
Añadir comentario
Cancelar
Podle čl. 15 Nařízení GDPR mám právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se mne týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mám právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v tomto článku.
Añadir comentario
Cancelar
Využívám tedy svého práva a žádám o potvrzení, zda osobní údaje, které se mne týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a dále mi podejte následující informace:
Añadir comentario
Cancelar
-
o jaké osobní údaje, které se mne týkají, se jedná.
Añadir comentario
Cancelar
-
účel jejich zpracování.
Añadir comentario
Cancelar
-
kategorie dotčených osobních údajů.
Añadir comentario
Cancelar
-
příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích.
Añadir comentario
Cancelar
-
plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby.
Añadir comentario
Cancelar
-
veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.
Añadir comentario
Cancelar
-
skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
Añadir comentario
Cancelar
Potřebujete-li ode mne nějaké další informace ke splnění Vaší povinnosti poskytnout mi informace, dejte mi prosím vědět co nejdříve. Právo na obdržení shora uvedených informací mám do 1 měsíce od doručení žádosti dle čl. 12 odst. 3 Nařízení GDPR.
Añadir comentario
Cancelar
Žádám Vás rovněž o poskytnutí bezplatné kopie zpracovávaných osobních údajů.
Añadir comentario
Cancelar
Žádám o poskytnutí údajů v
na e-mailovou adresu
.
Añadir comentario
Cancelar
Žádost o opravu osobních údajů
Añadir comentario
Cancelar
Žádost o výmaz osobních údajů
Añadir comentario
Cancelar
Žádost o omezení zpracování osobních údajů
Añadir comentario
Cancelar
Žádost o přenos osobních údajů
Añadir comentario
Cancelar
Vznést námitku proti zpracování
Añadir comentario
Cancelar
S pozdravem
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
Subjekt údajů:
Añadir comentario
Cancelar
Jméno a příjmení:
Añadir comentario
Cancelar
Bydliště:
,
Añadir comentario
Cancelar
Telefon:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
ID datové schránky:
Añadir comentario
Cancelar
Me gustaría que mi documento fuera verificado por un despacho de abogados
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Mostrar más Ocultar
Quiero que me avisen cuando se acerque la fecha de algún vencimiento
El sistema te avisará automáticamente de la aproximación de las fechas de vencimiento

Obtén este documento en PDF y Word

Este documento cuesta 199 Kč (199,00 Kč con VAT)

Por favor, espera. Se está generando un nuevo documento.