Crear uno personalizado Žádost o zahlazení odsouzení na míru

Esta plantilla fue preparada por: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrucciones

Účelem zahlazení odsouzení je odstranění nepříznivých důsledků odsouzení, které přetrvávají po výkonu trestu a ztěžují uplatnění například v zaměstnání. Poté, co odsouzený vykoná trest a uběhne doba podle ust. § 105 trestního zákoníku, může soud rozhodnout o zahlazení odsouzení, takže toto odsouzení dále nebude uvedeno ve výpise z evidence Rejstříku trestů. U některých trestných činů nastává účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen, přímo ze zákona. V takových případech se tato žádost nepodává. Zahladit lze jen celé odsouzení, nikoli pouze jeho část, která se vztahuje k některému z více trestů uložených vedle sebe.

Soudy nerozhodují mechanicky, snažte se svou žádost náležitě odůvodnit. 

K žádosti je vhodné předložit všechny dokumenty, kterých se dovoláváte.

Pokud si nejste jisti vyplněním formuláře, nechte si jej zkontrolovat odborníkem.

Právní úpravu najdete především zde:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40#p105

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141#p363

Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
V
, dne
Añadir comentario
Cancelar
Navrhovatel:
Añadir comentario
Cancelar
Navrhovatel je
, nar.
Añadir comentario
Cancelar
Trvale bytem
Añadir comentario
Cancelar
Nynější pobyt
Añadir comentario
Cancelar
Jméno otce:
Añadir comentario
Cancelar
Jméno matky:
Añadir comentario
Cancelar
Věc: Žádost o zahlazení odsouzení
Añadir comentario
Cancelar
__________________________________________________________________
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Odsouzení a uložený trest
Añadir comentario
Cancelar
Proběhlo odvolací řízení?
Byl jsem odsouzen
ze dne
, č. j. 
, který nabyl právní moci dne
.
Añadir comentario
Cancelar
Byl mi tímto rozhodnutím uložen tento trest:
Añadir comentario
Cancelar
Trest odnětí svobody v trvání
měsíců. Tento trest jsem vykonal dne
.
Añadir comentario
Cancelar
Byl mi uložen trest zákazu činnosti?
Añadir comentario
Cancelar
Byl mi uložen peněžitý trest?
Añadir comentario
Cancelar
Byl mi uložen trest obecně prospěšných prací?
Añadir comentario
Cancelar
Bylo mi uloženo uhradit škodu poškozenému?
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Odůvodnění návrhu
Añadir comentario
Cancelar
Uplynula doba ve smyslu § 105 odst. 1 trestního zákoníku?
Soudní judikatura vychází z toho, že zahladit odsouzení lze i před uplynutím zákonné lhůty, nicméně k tomu se vyžaduje prokázání velmi dobrého chování odsouzeného, tedy prokázání, že v chování odsouzeného jsou kladné prvky vynikající nad průměr. Pouhý závěr, že v jeho chování nejsou zjištěny nedostatky, nepostačuje. Návrh v takovém případě musí být velmi dobře odůvodněn. V drtivé většině případů nebude takové žádosti vyhověno.

Añadir comentario
Cancelar
Trest byl
Añadir comentario
Cancelar
Od výkonu trestu uplynula doba stanovená ust. § 105 odst. 1 trestního zákona, po kterou jsem nepřetržitě vedl řádný život. Mám za to, že jsou proto splněny podmínky pro zahlazení odsouzení, které jsem označil v předchozím článku této žádosti.
Añadir comentario
Cancelar
To, že vedu řádný život, je možné ověřit výpisem z trestního rejstříku, ale také z informačního systému evidence přestupků, resp. z vyjádření Komise k projednání přestupků města
. Ani v současné chvíli proti mně není vedeno trestní stíhání.
Añadir comentario
Cancelar
Pracovní důvody
Añadir comentario
Cancelar
Nyní zaměstnán
Añadir comentario
Cancelar
Hodláte:
Añadir comentario
Cancelar
Před uložením trestu jsem byl zaměstnán jako
u
. V současné době jsem zaměstnán u
a pracuji jako
.
Añadir comentario
Cancelar
Rád bych pracoval jako
, přičemž k výkonu tohoto zaměstnání zaměstnavatel vyžaduje předložení čistého trestního rejstříku.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Veškeré zákonné podmínky pro zahlazení odsouzení byly tak naplněny.
Añadir comentario
Cancelar
Důkazy:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Návrh
Añadir comentario
Cancelar
S ohledem na výše uvedené
Añadir comentario
Cancelar
n a v r h u j i,
Añadir comentario
Cancelar
aby _____ rozhodl ve smyslu § 105 trestního zákona o zahlazení mých shora uvedených odsouzení.
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
Me gustaría que mi documento fuera verificado por un despacho de abogados
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Mostrar más Ocultar
Quiero que me avisen cuando se acerque la fecha de algún vencimiento
El sistema te avisará automáticamente de la aproximación de las fechas de vencimiento

Obtén este documento en PDF y Word

Este documento cuesta 199 Kč (199,00 Kč con VAT)

Por favor, espera. Se está generando un nuevo documento.